Wszystkich gości serdecznie witamy i do naszego
przedszkola zapraszamy!


Organ prowadzący: Gmina i
Miasto Czerwionka-Leszczyny
Przedszkole nr 8
"Krasnala Hałabały
"

ul. Kołłątaja 2
44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel./fax. (32) 4311159
p8czerwionka@poczta.onet.pl

Oddział zamiejscowy
ul. Zabrzańska 25
44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel. (32) 4273535

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkola oraz inne formy
wychowania przedszkolnego w równej mierze pełnią funkcje opiekuńcze, wychowawcze i
kształcące. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach
bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Celem wychowania przedszkolnego jest:
1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności
intelektualnych potrzebnych dzieciom w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej
orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia
sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów
i porażek;
4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych
relacjach z dziećmi i dorosłymi;
5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci
o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa
w zabawach i grach sportowych;
7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym
oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały
dla innych;
8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności
wypowiadania się poprzez muzykę, taniec, śpiew, małe formy teatralne oraz sztuki
plastyczne;
9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy
rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich
ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie wiadomości i
umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;
11) kształtowanie u dzieci umiejętności czytania i przygotowanie dzieci do nabywania
umiejętności pisania;
12) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym
poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz
budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach
edukacyjnych;
13) w przedszkolach umożliwiających dzieciom należącym do mniejszości narodowych
i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, o których
mowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych
oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 573 oraz z 2016 r. poz. 749),
podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej –
przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub
etnicznej lub językiem regionalnym poprzez rozbudzanie ich świadomości narodowej,
etnicznej i językowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języka
mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego na dalszych etapach
edukacyjnych.
Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy:
1) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze
względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz
dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze
względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest
upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
2) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze
względu na inne niż wymienione w pkt 2 rodzaje niepełnosprawności, o których
mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz jeżeli z indywidualnego programu
edukacyjno-terapeutycznego wynika brak możliwości realizacji przygotowania do
posługiwania się językiem obcym nowożytnym ze względu na indywidualne potrzeby
rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka.

Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola oraz
innej formy wychowania przedszkolnego. W każdym z obszarów są podane umiejętności
i wiadomości, którymi dzieci kończące wychowanie przedszkolne powinny się wykazywać.
W przypadku dzieci niepełnosprawnych wymagania w zakresie poszczególnych umiejętności
i wiadomości powinny uwzględniać ograniczenia wynikające z ich niepełnosprawności.
Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, należy wspomagać rozwój, wychowywać
i kształcić dzieci w następujących obszarach:

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dziećmi i
dorosłymi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:
1) obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie
zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;
2) przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać
w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;
3) w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki
swoich zachowań;
4) wie, że nie należy chwalić się bogactwem i nie należy dokuczać dzieciom, które
wychowują się w trudniejszych warunkach, a także że nie należy wyszydzać i
szykanować innych;
5) umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania; wie, komu
można podawać takie informacje;
6) rozumie potrzebę poszanowania odmienności i autonomii drugiego człowieka.

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.
Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.
Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:
1) jest samodzielne w zakresie higieny osobistej;
2) właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu i sprząta po
sobie;
3) samodzielnie ubiera się i rozbiera;
4) utrzymuje porządek w swoim otoczeniu.

3. Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci.
Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:
1) zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, mówi poprawnie pod względem artykulacyjnym,
gramatycznym, fleksyjnym i składniowym lub komunikuje się w inny zrozumiały sposób,
w tym z wykorzystaniem języka migowego lub innych alternatywnych metod
komunikacji;
2) mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji;
3) uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych
sprawach;
4) w zrozumiały sposób mówi lub w inny sposób komunikuje o swoich potrzebach
i decyzjach.

4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w
poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:
1) przewiduje, na miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności manipulacyjnych
na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzanych i obserwowanych zmianach);
2) grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia typu: to do tego
pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne;
3) stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć.

5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:
1) dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia i zdrowego
trybu życia;
2) dostrzega związek pomiędzy chorobą a leczeniem, poddaje się leczeniu, np. wie,
że przyjmowanie lekarstw i zastrzyki są konieczne;
3) jest sprawne fizycznie lub jest sprawne na miarę swoich możliwości;
4) uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym,
w parku, na boisku, w sali gimnastycznej.

6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:
1) wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie
o nią poprosić;
2) orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i w korzystaniu ze środków
transportu;
3) zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich;
4) wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych
(np. środków czystości);
5) próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu i w
domu; ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie.

7. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.
Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:
1) wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie,
przedstawieniu, w teatrze, w kinie;
2) odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem
i ruchem; umie posługiwać się rekwizytami (np. maską).

8. Wychowanie przez sztukę – muzyka: różne formy aktywności muzyczno-ruchowej
(śpiew, gra, taniec).
Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:
1) śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy
w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu;
2) dostrzega zmiany charakteru muzyki (np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku) i wyraża
je ruchem;
3) wyraża stany emocjonalne, pojęcia i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami
aktywności muzycznej – instrumentalnej (z użyciem instrumentów perkusyjnych oraz
innych przedmiotów), wokalnej i ruchowej;
4) w skupieniu słucha muzyki, w tym także muzyki poważnej.

9. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.
Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:
1) umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych
środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form
konstrukcyjnych;
2) przejawia, na miarę swoich możliwości, zainteresowanie wybranymi zabytkami i dziełami
sztuki oraz tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu;
3) wykazuje zainteresowanie malarstwem, rzeźbą i architekturą (także architekturą zieleni
i architekturą wnętrz).

10. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne,
budzenie zainteresowań technicznych.
Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:
1) wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnych materiałów
(np. przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa („potrafię to zrobić”) i odczuwa radość
z wykonanej pracy;
2) właściwie używa prostych narzędzi podczas majsterkowania;
3) interesuje się urządzeniami technicznymi (np. używanymi w gospodarstwie domowym),
próbuje rozumieć, jak one działają i zachowuje ostrożność przy korzystaniu z nich.

11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu
zagrożeń.
Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:
1) rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór
roku; podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z
pogody (np. nie stoi pod drzewem w czasie burzy, nie zdejmuje czapki w mroźną
pogodę);
2) wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w telewizji, np. że będzie padał
deszcz, śnieg, wiał wiatr; stosuje się do podawanych informacji na miarę swoich
możliwości.

12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:
1) nazywa oraz wyróżnia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach
przyrodniczych, np. na polu, na łące, w lesie;
2) wie, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa,
bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin (światło, temperatura, wilgotność);
3) potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach roku;
wie, w jaki sposób człowiek może je chronić i pomóc im, np. przetrwać zimę.

13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:
1) liczy obiekty i odróżnia błędne liczenie od poprawnego;
2) dodaje i odejmuje w zakresie 10, pomagając sobie liczeniem na palcach lub na innych
zbiorach zastępczych;
3) porównuje szacunkowo liczebności zbiorów; rozróżnia zbiory równoliczne
i nierównoliczne;
4) zna cyfry od 0 do 9 i tworzy z nich liczby od 0 do 10 i więcej;
5) rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów w stosunku
do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów;
6) wie, na czym polega pomiar długości i zna proste sposoby mierzenia: krokami, stopa za
stopą;
7) zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku;
8) rozróżnia przedmioty, obiekty, kolory, podstawowe figury geometryczne i porównuje ich
wielkości.

14. Tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie
reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem
nabywania umiejętności czytania).
Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:
1) potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu: narysuj
kółko w lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek, zaczynając od lewej strony kartki;
2) potrafi uważnie postrzegać (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i
zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach;
3) dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania,
wycinania i nauki pisania lub innymi zdolnościami i sprawnościami niezbędnymi do
skutecznego komunikowania się z innymi;
4) słucha lub odbiera w innej dostępnej dla siebie formie komunikacji treść np. opowiadań,
baśni i rozmawia o nich lub komunikuje się w inny, zrozumiały sposób, m.in. z
wykorzystaniem języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji;
interesuje się książkami;
5) rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz często
stosowanych oznaczeń i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu;
6) układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnia
głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej;
7) zna drukowane małe i wielkie litery (z wyłączeniem dwuznaków, zmiękczeń i liter
oznaczających w języku polskim samogłoski nosowe);
8) interesuje się czytaniem; układa proste wyrazy z liter i potrafi je przeczytać;
9) interesuje się pisaniem; kreśli znaki literopodobne i podejmuje próby pisania;
10) rozumie znaczenie umiejętności czytania i pisania.

15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:
1) wymienia imiona i nazwiska osób bliskich, wie, gdzie one pracują, czym się zajmują;
2) zna swoje prawa i obowiązki;
3) zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze instytucje i orientuje się
w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby, np. policjanta, strażaka;
4) wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a stolicą Polski jest Warszawa;
5) nazywa godło i flagę państwową, zna polski hymn i wie, że Polska należy do Unii
Europejskiej;
6) wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa.

16. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.
Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:
1) uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych,
teatralnych;
2) rozumie bardzo proste polecenia i reaguje na nie;
3) powtarza rymowanki, proste wierszyki i śpiewa piosenki w grupie;
4) rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane
np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami.

17. Przygotowanie do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej
lub językiem regionalnym dzieci należących do mniejszości narodowych i etnicznych
oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, o których mowa w ustawie
z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku
regionalnym, w tym z uwzględnieniem potrzeb dzieci niesłyszących posługujących się
językiem migowym.
Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:
1) uczestniczy w zabawach prowadzonych w języku mniejszości narodowej, etnicznej lub
języku regionalnym, w tym prowadzonych dla dzieci niesłyszących z wykorzystaniem np.
języka migowego;
2) rozumie bardzo proste polecenia wydawane w języku mniejszości narodowej, etnicznej
lub języku regionalnym i reaguje na nie;
3) powtarza rymowanki, proste wierszyki i śpiewa piosenki w grupie w języku mniejszości
narodowej, etnicznej lub języku regionalnym;
4) rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych w języku
mniejszości narodowej, etnicznej lub języku regionalnym;
5) wie, do jakiej wspólnoty narodowej, etnicznej lub językowej należy;
6) zna godło swojej wspólnoty narodowej, etnicznej lub językowej.
COPYRIGHT ©2017
AUTOR STRONY: RUDYG@INTERIA.PL